logo

Hetkel oluline

Õppetöö

Arengukavast lähtuvalt on meie tegevuse suunad järgmised:

Oleme venekeelse õppekeelega Eesti kool:

 • osalemine integratsiooniprojektis MINU RIIK jms,
 • klassiekskursioonide korraldamine Eesti piires,
 • Eesti ja vene rahvuspühade tähistamine klassiti ja ülekooliliselt.


Prantsuse keele süvaõpe:

 • osaleme rahvusvahelises Comenius-projektis, suhtlemine partnerkoolidega ja külaliste vastuvõtu ettevalmistamine,
 • jätkub koostöö Prantsuse Kultuuri keskuse ja saatkonnaga,
 • edukas osalemine ülemaailmsel frankofooniapäeval,
 • prantsuse keele õpetajate osalemine Prantsuse Keele Õpetajate Assotsatsiooni töös,
 • õpilastele kohtumised prantsuse keelt emakeelena kõnelevate inimestega.


Kaasaegsete keeleõppemeetodite ja metoodiliste võtete kasutamine:

 • võõrkeelte õppimiseks arvutiprogrammide hankimine,
 • tundide läbiviimine arvutiklassis,
 • võõrkeelte nädala edukas läbiviimine (konkursid, võistlused, külalised jms).


Õppeained eesti keeles:

 • eesti tähtpäevade tähistamine ülekooliliselt;
 • eesti keeles õpetatakse sel õppeaastal inimeseõpetust, muusikat (algkoolis), kirjandust, kunsti- ja muusikaõpetust (gümnaasiumis) ning kunsti, loodus-, inimese- ja tööõpetust (valikuliselt algkoolis);
 • toimub eesti keele nädal, mille raames viime läbi erinevaid konkursse, olümpiaade ja üritusi;
 • kohtumised eesti kultuuritegelaste ja poliitikutega (1-3 külalist õppeaasta jooksul);
 • aineõpetajad õpetavad eestikeelset terminoloogiat .


Hea õppeedukus on prestii˛ne:

 • heade õpitulemuste, spordisaavutuste ja aktiivsest koolielust osavõtu eest kiidetakse (aktused 2 korda aastas: jõulude ajal ning õppeaasta lõpul);
 • toimub V õpilaste teaduslik konverents;
 • õpetajad valmistavad õpilasi ette osalema olümpiaadidel ja konkurssidel linnaosa, linna ja vabariiklikul tasandil.


Õpetajad mõistavad enesetäiendamise olulisust:

 • toimuvad koolisisesed ja –välised koolitused õpetajatele, juhtkonnale ja teenindavale personalile;
 • jätkub mentorlus ja peame endiselt oluliseks tööd noorte õpetajatega.


Koolis töötab sõbralik kollektiiv:

 • õpetajate ühisürituste korraldamine (õpetajata päev, jõulud, naistepäev ja õppeaasta lõpetamine);
 • õnnitletakse sünnipäevalapsi kollektiivi poolt;
 • õpetajad on koostöövalmid ja hindavad kolleegide tööd.


Kooli vilistlased on konkurentsivõimelised:

 • pöörame suuremat tähelepanu kutsesuunitlustöö toimimisele;
 • kutsekoolide reklaampäev 9.klassidele, kõrgkoolipäev gümnasistidele;
 • aktiivne osavõtt Tallinna ettevõtluspäevast ning infomessist TEEVIIT.


Koolielu on huvitav:

 • koolis töötavad huviringid;
 • kooli veebileht kajastab sündmusi koolis;
 • klassikollektiivid korraldavad ühisüritusi (klassiõhtud, ekskursioonid, õppematkad jm);
 • õpilasomavalitsus osaleb koolielu huvitavamaks muutmisel;
 • kool on avatud õpilastele ka koolivaheaegadel ning laupäeviti huviringide tööks;
 • klassiväline tegevus avaldab positiivset mõju õpitulemustele.


Võrdne areng igaühele:

 • õpetaja aktsepteerib õpilase iseärasusi ja vajadusi tööplaani koostamisel ja hindamiskriteeriumite väljatöötamisel;
 • õpetajad lähenevad õpilastele diferentseeritult (andekad, võimekad, rasked õpilased; olümpiaadid, ringid, valikained);
 • tugisüsteemide töö on planeeritud ja õpilaskeskne.

Käitumiskultuuri parendamine:

 • kõik koolisolijad jälgivad sisekorda ja nõuavad selle täitmist teistelt,
 • õpilaste ja õpetajate suhtluskultuur on märgatav kooli külalistele.


Kool on turvaline:

 • kogu kollektiiv töötab selle nimel, et tasandusklassi töö oleks tulemuslik;
 • õpetajaskond loob turvalise ja meeldiva õpikeskkonna;
 • toimuvad kohtumised politsei, päästeteenistuse, alaealiste komisjoni jt esindajatega;
 • õpilase sotsiaalsete probleemidega tegelevad klassijuhataja, sotsiaaltöötaja ja vajadusel juhtkond.


Kool on avatud koostööks:

 • lapsevanemad on kaasatud klassiürituste ja koolielu korraldamisse;
 • toimuvad lastevanemate koosolekud;
 • oleme valmis osalema asjalikes projektides ja korraldama ülerajoonilisi üritusi.


Kool hoolitseb tervise eest:

 • kooli ruumides ei suitsetata ega tarvitata narkootilisi aineid, nii õpetajad kui õpilased on teadlikud selle kahjulikkusest;
 • toimub teine tervisepäev;
 • õpetajad pööravad tähelepanu õpilaste vaimsele arengule;
 • tervislikke eluviise propageeritakse tundides ja klassivälistel üritustel.

Meie koolis hinnatakse töökust:

 • õpilaste loominguliste tööde näitus;
 • õppeaasta lõpul avaldatakse tänu õpilastele, kes on olnud koolelu edendamisel jm abiks.

Kool on ilus, siin on meeldiv olla:

 • hoiame remonditud ruume,
 • õpilastööde näitus,
 • esteetiliselt korras stendid koridorides ja klassiruumides.


Erilist tähelepanu pöörame sel õppeaastal järgnevatele punktidele:

 • kutsesuunitlus;
 • õpilase tervis;
 • eesti keele ja eestikeelsete ainete õpetamine, eestikeelse terminoloogia õpetamine venekeelsetes tundides;
 • sisehindamine.

Viimati uuendatud:17.12.2013