ÕPILASE NÕUSTAMISKOMISJONI SUUNAMISE TINGIMUSED

Õppenõukogu suunab õpilase nõustamiskomisjoni, kui:

Kui õpilasel on õpiraskused, on kool enne nõustamiskomisjoni suunamist kohustatud:

Kui õpilasel on tervisehäire, mis nõuab õppimist raskelt kulgevate somaatiliste haigustega laste sanatoorses koolis, suunab õppenõukogu õpilase nõustamiskomisjoni eriarsti suunamiskirja alusel. Õppenõukogul on õigus:

Kui õppenõukogu on teinud otsuse suunata õpilane nõustamiskomisjoni, esitab kool nõustamiskomisjonile järgmised dokumendid:

Õppenõukogu määrab õpilasele koolipoolse esindaja nõustamiskomisjonis, kes vastutab ka nõustamiskomisjonile esitatavate dokumentide kogumise eest.

Õpilase sanatoorsesse kooli ja hälvikute erikooli (eriklassi) vastuvõtmisel esitab lapsevanem või eestkostja kooli direktorile:
 

Kool informeerib lapse vastuvõtmisest suunamisotsuse teinud nõustamiskomisjoni kirjalikult. Õpilase väljaarvamine sanatoorsest koolist või hälvikute erikoolist (eriklassist) toimub vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud õpilaste põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korrale, käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

Vastu võetud haridusministri 2. juuli 1999. a määrusega nr 43 (RTL 1999, 110, 1409)
Muudetud järgmiste määrustega (Riigi Teataja) 27. 12. 2002/88 (RTL 2003, 4, 39)
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497) paragrahvi 21 lõike 3 alusel